REKRUTACJA

REKRUTACJA TRWA

Pamiętaj:

Przed rozpoczęciem nauki w szkole musisz przedstawić osobiście komplet dokumentów w sekretariacie szkoły! Jest to niezbędny warunek, aby zostać przyjętym do szkoły.

Data Urodzenia

Administratorem podanych danych osobowych jest Medyczna Szkoła Policealna w Otwocku Kontakt z Inspektorem ochrony danych e-mail. a.lech@medyk-otwock.pl Niniejszym oświadczam, ze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Medyczną Szkołę Policealną w Otwocku, w związku z realizacją procesu rekrutacji, celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Medyczną Szkołę Policealną w Otwocku do celów marketingowych i promocyjnych szkoły oraz działań związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych w czasie trwania procesu kształcenia jak i po jego zakończeniu. Podanie danych jest wymogiem ustawowym zgodnie z przepisami prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych na podstawie art. 15-21 Rozporządzenia. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Oświadczam iż przyjęłam/przyjąłem do wiadomości:
Logo ZMSPDZIENNIK LEKCYJNY

Materiały edukacyjne


Informacje